Νέα

1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητοί,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το έργο που διεξάγουμε και το οποίο ίσως θα μπορούσε να είναι χρήσιμο ως εργαλείο εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων για ενήλικες με ελλιπή εκπαίδευση.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των ενηλίκων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα ψηφιακά εργαλεία, ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους, μειώνοντας σημαντικά την τάση προς το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γενεών

Συγκεκριμένα, το έργο θα παρέχει μη τυπικά εργαλεία μάθησης για ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, προκειμένου να τους υποστηρίξει στην επίτευξη συγκεκριμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό έγγραφο DigComp 2.1 για βασικά και μεσαία επίπεδα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

IO1 - Χάρτης ψηφιακών δεξιοτήτων

  1. Ειδικές βασικές ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται από ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση για τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.
  2. Δεκαέξι επιλεγμένες καλές πρακτικές, είκοσι συνεντεύξεις (5 ανά χώρα) με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικά με την ψηφιακή κατάρτιση για ενήλικες και την κοινωνική ένταξή τους μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την καθημερινή τους ζωή.
  3. Ένας ψηφιακός χάρτης ικανοτήτων σύμφωνα με το EQF και το DigComp2.1, τέσσερις εθνικές επικεντρωμένες ομάδες με σχετικούς συμμετέχοντες για την επικύρωση του χάρτη ικανοτήτων, τέσσερις εθνικές εκθέσεις επικύρωσης και μία ευρωπαϊκή έκθεση επικύρωσης.
  4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της πνευματικής παραγωγής, επικοινωνήστε με τον συντονιστή / τους εταίρους του έργου

IO2 - Επιτραπέζιο παιχνίδι DInSAd

  1. Ένα διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι που θα επιτρέπει στους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
  2. Μια μεθοδολογία παιχνιδιού και τέσσερα συγκεκριμένα εργαλεία, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, οδηγίες που αναπτύχθηκαν για μέντορες / αρχηγούς κύκλων μελέτης, 20 ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση που ασχολούνται με τη δοκιμή του επιτραπέζιου παιχνιδιού, τέσσερις μέντορες / αρχηγοί κύκλων μελέτης που ασχολούνται με τη δοκιμή παιχνιδιών, τέσσερις εθνικές εκθέσεις επικύρωσης και μία ευρωπαϊκή έκθεση επικύρωσης.

IO3 - Εικονικό παιχνίδι DInSAd

  1. Ένα εικονικό παιχνίδι μάθησης για να βοηθήσει τους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες σε ενδιάμεσο επίπεδο, όπως περιγράφεται από το DigComp 2.1.
  2. Ένα εικονικό παιχνίδι που εφαρμόζει οδηγίες για εκπαιδευτές / μέντορες και οδηγίες για τους χρήστες. Μια εσωτερική δοκιμή αναφέρει σαράντα (40) ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση και τέσσερις εκπαιδευτές / μέντορες που ασχολούνται με τη δοκιμή εικονικού παιχνιδιού στις χώρες εταίρους. Τέσσερις εθνικές εκθέσεις δοκιμών, μία ευρωπαϊκή έκθεση δοκιμών και μία τελική έκθεση συντονισμού παιχνιδιών

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! Επισυνάπτω επίσης το φυλλάδιο που συνοψίζει όλες τις πιο σημαντικές στιγμές του έργου.

Ευχαριστώ για την προσοχή!!!!